Επιστολή ΕΣΠΕΝ

6 Μαρτίου 2023

Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκαταναλωτές

Σε επιστολή του προς το ΥΠΕΝ, αναφορικά με το άρθρο 64 «Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκαταναλωτές – Αντικατάσταση άρθρου 14Α ν. 3468/2006» του σχεδίου νόμου με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος», ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη:

  • Άμεσης αποκατάστασης μεθοδολογικού σφάλματος και εκτέλεσης διορθωτικών αναδρομικών εκκαθαρίσεων αναφορικά τον υπολογισμό της ενέργειας που καταλογίζεται στους προμηθευτές ενέργειας για τηλεμετρούμενους πελάτες σε καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού.

  • Συνολικού επανασχεδιασμού του προγράμματος ενίσχυσης της αυτοκατανάλωσης, και ιδίως των οικονομικών εκκαθαρίσεων που αφορούν αυτή, συνεκτιμώντας -μεταξύ άλλων- τόσο τις προβλέψεις του άρθρου 15(4) της Οδηγίας 2019/944 και την ερμηνεία αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και τις σχετικές τοποθετήσεις των ACER και CEER.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ